Göçmenler ve hareket hâlindeki gruplar; göçmenlik statüsü, dil engelleri, göçmenleri kapsayan sağlık politikalarının eksikliği ve hizmetlerin erişilebilir olmaması gibi birçok faktöre bağlı olarak temel sağlık hizmetlerine erişimde çok fazla zorlukla karşılaşmaktadır. Böyle eşitsizlikler, göçmenlerin ve ev sahibi toplulukların iyi olma hâlini etkiler ve küresel sağlık hedeflerinin gerçekleştirilmesini engeller.

Bu yüzden "sağlıklı topluluklarda sağlıklı göçmenler" hedefine ulaşmak için IOM, göçmenler ve hareket hâlindeki insanlara onurlu bir şekilde kapsamlı, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunarak bu hizmetlerin yararlı, erişilebilir ve adaletli olmasını sağlar. IOM, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyi olma hâline katkıda bulunarak hem göçmenlerin hem de toplulukların ihtiyaçları arasında köprü kurar.

Türkiye'deki acil sağlık durumları ve erken iyileşme bağlamında IOM, sağlık güvenliği ve hareketliliği arasında bağlantı kurmayı, toplulukların sağlık direncini artırmayı ve göç sağlığı yönetimini güçlendirmeyi amaçlayan acil durum sağlık desteği sunar. IOM, göçmenlerin ve toplulukların sağlık durumları üzerinde olumsuz bir etki yaratabilecek insan hareketinin olası halk sağlığı tehdidini en aza indirmek için hayat kurtaran birincil sağlık hizmetlerinin sağlanması ile sağlık sisteminin güçlendirilmesi alanında Sağlık Bakanlığını destekler. Bu destekler arasında ısrarcı hastalıklarla mücadele edilmesi, cinsel sağlık ve üreme sağlığı bakımı, bağışıklama hizmetleri ve ruh sağlığı ve psikososyal destek, anne, bebek ve küçük çocuk beslenmesi aracılığıyla beslenmenin teşvik edilmesi, danışmanlık ve sağlığın teşviki konularında sağlanan tıbbi danışmanlıklar bulunmaktadır.

Ayrıca ruh sağlığı, göçmenlerin ve hareket hâlindeki grupların iyi olma hâlleri için vazgeçilmez bir bileşendir. IOM'nin Psikososyal Mobil Ekipleri (PME) stratejik konumlarda faaliyet gösterir, hizmetlere erişimde güçlük yaşayan kalabalık göçmen ve mülteci topluluklarının yaşadığı uzak ve kırsal alanlara odaklanırlar. Kadınlar, erkekler, kız çocukları ve erkek çocuklarına yönelik destek faaliyetleri, göçmenlerin, mültecilerin ve ev sahibi topluluğun üyelerinin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmıştır ve güçlü topluluk katılımı ve katılımcı yöntemler aracılığıyla onların görüşlerini sürece dâhil eder. Faaliyetler arasında odaklanmış ve odaklanmamış bireysel ve grup görüşmeleri ile yemek yapma aktiviteleri, kültürel alanlara düzenlenen geziler, spor faaliyetleri, Türkçe dil kursları ve çocuklara yönelik olarak okuma ve resim çizme dersleri gibi sosyokültürel ve ilişkisel faaliyetler bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin tümü, daha uzun vadeli topluluk uyumunu desteklemek amacıyla yapılmaktadır.

IOM ayrıca insan hareketliliğinden kaynaklanan potansiyel halk sağlığı tehditlerini en aza indirmek amacıyla üçüncü ülkelere yerleşen göçmen ve mülteciler için göç öncesi sağlık faaliyetleri yürütmektedir. Sağlık faaliyetleri ayrıca yararlanıcıların seyahati sırasında veya ülkeye varışından sonra ortaya çıkabilecek olumsuz sağlık olaylarını göçmenin seyahate uygunluğunu değerlendirerek, gerektiğinde göçmenin stabilizasyon tedavisine ve ayrılış öncesi bakımına yardımcı olarak veya özel seyahat düzenlemeleri yaparak ve varışta göçmenin bakım sürekliliğini kolaylaştırarak önler. IOM ayrıca göçmenleri aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı bağışıklar, ampirik tedavi sağlar ve yararlanıcıların sağlıklarını iyileştirme konusunda güçlendirilmesine odaklanan sağlık eğitimi ve danışmanlığı aracılığıyla olumlu sağlık arama davranışını destekler. Göçmen ülkeye özel kılavuz ilkelerin türüne bağlı olarak aşağıda verilen hizmetler IOM Türkiye tarafından muhtemel faydalanıcılara sağlanmaktadır:

 • Tıbbi ve aşılama öyküsünün incelenmesi
 • Detaylı fiziksel muayene ve ruh sağlığı değerlendirmesi
 • Diğer paydaşlarla iş birliği içinde radyoloji veya laboratuvar incelemeleri
 • Test öncesi ve sonrası danışmanlık
 • Bir uzmana danışmak üzere yönlendirme
 • Seyahat öncesi/seyahat için uygunluk kontrolleri 
 • Ayrılış öncesi tıbbi prosedürler 
 • Aşıların uygulanması
 • Tüberküloz için doğrudan gözlem tedavisine yönlendirme
 • Gizliliği koruyarak bilgi veya belgeleri uygun göçmenlik veya halk sağlığı yetkilileriyle paylaşılması
 • Seyahat için tıbbi refakat ve düzenlemeler sağlanması
 • Varış sonrası hastaneye yatma, tedavi ve tıbbi müdahaleler de dâhil olmak üzere tıbbi durum takibi
 • Özel okullaşma ve iş düzenlemeleri için öneriler