Suriye’deki çatışmaların başlangıcından bu yana 2,7 milyondan fazlası Kuzeybatı Suriye’de olmak üzere 6,5 milyon Suriyeli yerinden edilmiştir. Bu kişiler Kuzeybatı Suriye’de yaşayan nüfusun yüzde 64’ünü oluşturmaktadır.

IOM Türkiye, 2014 yılında hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerinin tedariki, depolanması, sevkiyatı ve dağıtımına odaklanan ilk Sınır Ötesi Programı başlatmıştır. 2014 yılından itibaren IOM’nin sınır ötesi operasyonları barınma, gıda-dışı malzeme (GDM) yardımları ve operasyonları, su sanitasyon ve hijyen (WASH), kamp koordinasyonu ve yönetimi (CCCM), koruma, sağlık, gıda güvenliği, iyileşme ve geçim kaynakları dâhil olmak üzere sekiz farklı sektörde insani yardım faaliyetlerini içerecek şekilde genişlemiştir.

Çadırların dağıtımına ve kurulumuna ek olarak IOM'nin sınır ötesi barınma ekibi, Kuzeybatı Suriye'de insani yaşam koşullarına uygun binlerce barınma ünitesi dağıtmış ve kurmuştur. IOM'nin barınak projeleri, müdahale aracılığıyla bütüncül bir yaklaşım benimseyerek, hijyen teşviki ve hijyen kitleri dağıtımının yanı sıra su şebekelerinin kurulumu ve rehabilitasyonu, kanalizasyon hatları ve septik çukur inşası da dâhil olmak üzere WASH faaliyetleri ile bir arada uygulanmaktadır.

IOM'nin GDM/Operasyon ekibi, uzun süreli yerinden edilme durumunda yaşayan en hassas durumdaki haneleri desteklemek için Kuzeybatı Suriye'de GDM'lerin satın alım, aktarım ve dağıtım işlerine öncülük eder.

GDM faaliyetleri iki ana kanal aracılığıyla gerçekleştirilir: Hızlı Müdahale Mekanizması (RRM) ve Tek Kaynaktan Tedarik (SSP). RRM hem süregelen hem de hızlı başlayan acil durumları ele almakta olup hızlı başlayan acil durumlarda RRM'nin Gecikmesiz Müdahale yöntemi ile kolaylaştırılmıştır. Programın başarısı, Kuzeybatı Suriye bünyesinde faaliyet gösteren yerel ortakların zamanında müdahale etme konusundaki kararlılığına bağlıdır. Bu ortaklar; GDM, kışa hazırlık desteği, barınakların onarımı, hijyen ve yeni gelenler için kitlerin yanı sıra branda ve mutfak setleri gibi çeşitli kitleri kapsayan temel yardımların yararlanıcılara ulaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Buna paralel olarak IOM, SSP aracılığıyla Kuzeybatı Suriye'deki bir dizi yerde çadırların ve GDM kitlerinin önceden konumlandırılması ve dağıtımı konusunda kilit ortakları desteklemektedir.

IOM, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde Kuzeybatı Suriye'ye 750'den fazla kamyon göndererek 1,1 milyondan fazla ürün sevk etmiş ve yaklaşık 100.000 kişiye yardım etmiştir. IOM, operasyonlarını desteklemek için çeşitli yerlerde bölgenin en büyük depolarına sahip olan depo altyapısına güvenmektedir. Bu tesisler malzeme hazırlama için stratejik olarak kullanılmakta, böylece Kuzeybatı Suriye genelinde acil durumlara derhâl müdahale etmede ortakları desteklemek için GDM kitlerinin ve çadırlarının mevcudiyeti sağlanmaktadır.

Ekim 2021 itibarıyla, IOM'nin sınır ötesi sağlık ekibi, sağlık kümesi ile ve Kuzeybatı Suriye'de faaliyet gösteren sağlık ortaklarıyla yakın koordinasyon içerisinde, sağlıkla ilgili çeşitli girişimlerde aktif olarak yer almaktadır.

Ana odak noktası, temel sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamak için tıbbi malzeme, ekipman ve operasyonel destek sağlanması da dâhil olmak üzere hem ikincil hem de birincil sağlık tesislerinin desteklenmesi; uzak veya çatışmalardan etkilenen bölgelerde yetersiz hizmet alan nüfuslara ulaşmak için çok önemli olan mobil kliniklerin işletilmesi ve gerekli diyaliz kitlerini sağlayarak hemodiyaliz merkezlerinin desteklemektir. Bu yardım, düzenli diyaliz tedavisi gerektiren böbrek hastalıkları olan hastalar için hayati önem taşımaktadır. Ayrıca IOM, araştırma ve analizin yanı sıra COVID-19 vakalarını tespit etmek için hızlı tanı testlerinin dağıtımını yaparak ve entübe COVID-19 hastaları için tahsis edilen yoğun bakım ünitelerine destek vererek COVID-19 müdahalesini desteklemiştir.

IOM, etkilenen nüfusun dayanıklılığını artırmak amacıyla hem gıda güvenliği ve geçim kaynakları hem de erken iyileşme ve geçim kaynakları yardımı sağlamaktadır. Topluluk katılımı ve sahiplenme yaklaşımını benimseyen IOM'nin erken iyileşme ve geçim kaynakları programı, yararlanıcıların kendi kendine yeterli hâle gelmelerine yardımcı olur ve topluluklarla birlikte belirlenen temel hizmetlerin iyileştirilmesini içerir.

IOM'nin koruma ekibi, özel ve topluluk temelli koruma hizmetleri tarafından sunulan koruma desteğine ihtiyaç duyan binlerce insana ulaşmaktadır.  IOM'nin koruma programlamasının genel hedefi, yaş, toplumsal cinsiyet, engellilik durumu veya sosyal statü gözetmeksizin Kuzeybatı Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin ve çatışmalardan etkilenen nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasına ve haklarının korunmasına katkı sağlamaktır. Bu, özel toplum merkezlerinde ve Kuzeybatı Suriye genelinde çalışan mobil sosyal yardım ekipleri aracılığıyla sağlanan toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (TCDŞ) ve çocuk koruma (ÇK), önleme ve müdahale hizmetleri, ruh sağlığı ve psikososyal destek (RSPSD) ve yasal danışmanlık hizmetlerini içermektedir.

Türkiye'de IOM, depolarındaki acil durum stoklarının uygun şekilde yönetilmesini sağlayacak kapsamlı bir lojistik sistemini ve tedarik zinciri yönetim sistemini işletmektedir. IOM ayrıca tüm faaliyetlerin uygulanması sırasında standartların ve protokollerin takip edilmesini sağlamak üzere Kuzeybatı Suriye’deki uygulayıcı ortaklarla birlikte çalışmaktadır.