IOM Türkiye göçe dayalı bulgularını artırmaya, göçle ilgili zorlukları daha etkili bir şekilde anlama ve ele alma becerisini güçlendirmeye ve bulgulara dayalı politika yapımını ve diyalogları teşvik etmek için geniş kapsamlı araştırmalar yürütür.

IOM, yerinden edilmiş ve hareket hâlindeki nüfusların mevcudiyeti, konumları, kırılganlıkları ve ihtiyaçları hakkında çok katmanlı bilgi edinmek için 2016 yılından beri küresel Yerinden Edilme Takip Matrisi'ni (DTM) kullanmaktadır. DTM, bilgi yönetimi kapasitelerini iyileştirirken göçmen/mülteci/yerinden edilmiş nüfusların mevcudiyetine ve hareketlerine ilişkin bilgi ve veri toplanmasını, bu bilgi ve verilerin uygulanabilir prosedürlere uygun olarak doğrulanmasını sağlamayı hedefler. DTM, bulgulara dayalı verilerin toplanması aracılığıyla karar alıcıların ve insani yardım ortaklarının kaynaklarını en yüksek düzeye getirmelerine ve etkili, daha iyi hedeflenmiş insani yardım ve kriz sonrası programlarının sunulmasını mümkün kılar. Buna ek olarak IOM, karma göç akımlarına ilişkin birincil ve ikincil verilerden oluşan köklü bir veri toplama mekanizmasına sahiptir. Türkiye'ye yönelik ve Türkiye'den karma göç hareketlerine ilişkin düzenli olarak çıktı üretmektedir.

IOM'nin Göç İdaresi Başkanlığı (GİB) ile ortaklaşa koordine edilen Göçmen Mevcudiyeti İzleme (MPM) programının önünü açan bir Mutabakat Anlaşması bulunmaktadır.

Şubat 2023 depremlerine müdahale olarak IOM, Mahalle ve Yaşam Alanı Haritalamasının yanı sıra kırılgan nüfusların ihtiyaç değerlendirmelerini de yapmıştır. Bu değerlendirmeler, yerinden edilmiş bireyler, barınma imkanlarının düzenlemeleri, yaşam alanlarına erişim ve gıda, sağlık, geçim kaynakları, korunma ve su, sanitasyon ve hijyen gibi çok sektörlü ihtiyaçlar hakkında detaylı veri toplanmasını amaçlamıştır.

DTM'nin yanı sıra IOM, geleneksel veri toplama yöntemlerini tamamlayabilecek göç ve hareketlilik örüntülerine ilişkin eşsiz içgörüler sunan sosyal medya ve uzaktan algılama verileri gibi alternatif veri kaynaklarının potansiyelini keşfetmektedir.

Genel olarak IOM Türkiye, politika geliştirme ve sunumu konusunda bilgi veren daha detaylı bir göç görünümü sağlamak amacıyla çeşitli tematik alanlardaki veri boşluklarını doldurmaya kararlıdır.

 

2023'ün başlarında IOM Türkiye veri ve araştırmaya yönelik çabalarını artırmak için bir misyon üstlenmiştir. Bu girişim, IOM'nin göç sorunlarını anlama ve bu sorunları etkili bir şekilde ele alma becerisini güçlendirmeye yöneliktir.

Girişimin birincil odak noktası, IOM'nin misyonları arasında iş birliği kurmaktır. Bunu, çeşitli bölümleri ve saha ofislerinin bir araya getirerek, veri toplama ve verilerin yönetimi için birleşmiş bir ön alan yaratarak yapar. Bu, yalnızca operasyonları kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda göç örüntülerinin de bütüncül bir şekilde kavranmasını sağlar.

IOM Türkiye, 2016 yılından bu yana göç araştırmaları alanında uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyim birikimiyle ülke içerisinde DTM'yi yürütmektedir. DTM ve diğer birincil kaynakların ötesinde IOM, bu girişim aracılığıyla, alternatif veri kaynaklarının potansiyelini keşfetmektedir. Sosyal medya ve uzaktan algılama verileri gibi bu alternatif kaynaklar, geleneksel veri toplama yöntemlerini tamamlayabilecek göç ve hareketlilik örüntülerine ilişkin eşsiz içgörüler sunar.

Kapsamlı anlayışın sürekli çaba gerektirdiğini anlayan IOM Türkiye, önceden tanımlanmış tematik alanlardaki boşlukları doldurmaya kendini adamıştır. IOM, veri eksikliğinin olduğu tematik alanlara odaklanarak, etkili program sunumu ve politika geliştirme için hayati öneme sahip olan göç süreçleri görünümünün daha incelikli hâle getirilmesini sağlamayı hedefler.