Türkiye Göç İdaresi Başkanlığına göre Suriye'deki çatışmanın bir sonucu olarak şu an Türkiye'de 3,3 milyon Geçici Koruma Altında Suriyeli ve farklı uyruklardan 360.000'den fazla mülteci ve sığınmacı yaşamaktadır. Mart 2012 tarihinden bu yana IOM Türkiye göçmenlerin, mültecilerin ve yerel toplulukların daha iyi ve daha istikrarlı bir hayat sürmelerine yardımcı olmak için temel koruma ve ekonomik güçlendirme de dâhil olmak üzere insani yardım sağlayan BM Kuruluşları, STK'ler ve hükûmet ortaklarının eş güdümlü çabalarının bir parçası hâline gelmiştir. Ülke genelinde başta belediyeler olmak üzere yerel yetkililerle kurulan güçlü ortaklıklar sayesinde IOM'nin girişimleri, göçmenler, mülteciler ve yerel topluluklar arasında daha yüksek düzeyde sosyal uyum sağlamaya katkıda bulunur.

IOM'nin Mülteci Desteği faaliyetleri aşağıdakileri içerir:

 • Nakit Temelli Yardımlar – Nakit desteği, insani yardım kuruluşlarının bir krizin ardından çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada bireylere yardım etmek için kullandığı bir yöntem olarak yaygınlık kazanmaya devam ediyor. Nakit desteği, bireylere seçim yapma hakkı tanır ve genelde ayni yardıma kıyasla büyük ölçüde maliyet etkindir. Göçmenlere, mültecilere ve ev sahibi topluluğun üyelerine nakit para yardımı yapmak, ihtiyaçlarını insanlık onuruna yaraşır bir şekilde karşılamalarına ve yerel ekonomiye katkıda bulunmalarına olanak tanır. IOM, temel ihtiyaçları karşılamak, ekonomik güçlendirme yardımı yapmak, işletmelere ve en savunmasız durumdaki bireylere hizmet sağlamak için elektronik nakit transferi, elektronik kuponlar ve banka havalelerinden yararlanır.
 • Toplum Merkezi Desteği – IOM Türkiye, Türkiye'de yaygın ve örgün eğitim, yetişkinlere yönelik beceri ve dil eğitimleri, göçmenler, mülteciler ve ev sahibi topluluk üyelerine yönelik yasal danışmanlık, koruma ve psikososyal destek dâhil olmak üzere hizmet sağlayan topluluk merkezlerini destekler.
 • Toplum İstikrarı  – IOM'nin toplum istikrarı stratejisi, kriz dönemlerinde yerel olarak yönetilen ve kalkınma odaklı eylemleri içerir. Bu yaklaşım, yerinden edilmeye sebep olan itici güçlere ve olumsuz sonuçlara karşı koymayı ve hükûmetler, paydaşlar ve bireylerle birlikte çalışarak sürdürülebilir kalkınmanın temeli olarak yerel istikrarı tesis etmeyi amaçlar. Çok sektörlü erken iyileşme yardımını istikrarı bozan faktörleri ele almaya, topluluk uyumunu yeniden tesis etmeye ve yerel liderlik katılımını iyileştirmeye yönelik çalışmalarla birleştiren bu yaklaşım, toplulukları iyileştirmeye gayret etmektedir. Bu doğrultuda, topluluk planlama, uzlaşma, geçim kaynaklarının onarılması, temel hizmetlere erişim, yerel yetkililerin güçlendirilmesi ve spor, sanat, kültür ve iletişim aracılığıyla sosyal uyumun desteklenmesi gibi faaliyetler yürütülür.
 • Ekonomik Güçlendirme – IOM ekonomik güçlendirme girişimleri, kriz ve kırılgan durumdan etkilenenlerin IOM desteğinden eksiksiz faydalanmasını ve kendi kendine yetebilmelerini sağlamayı amaçlar. IOM şu anda küçük işletme hibeleri, mesleki eğitim, tarımsal ticaret desteği, kadın kooperatiflerine ve özel sektör girişimlerinin sürdürülebilir iş imkânları yaratması için yeni bir hibe mekanizması oluşturan Girişimcilik Geliştirme Fonuna  destek sağlar.
 • Acil Durum Vaka Yönetimi – Mevcut saha operasyonlarını temel alan IOM ECM programı, mevcut hizmetler aracılığıyla ele alınmayan belirli, karmaşık veya birden fazla yardım ihtiyacına sahip bireyleri ve aileleri destekler. Bunların arasında tıbbi malzeme ve tedavi, ulaşım, konaklama, gıda ve gıda dışı malzemeler ve diğer özel ihtiyaçlara finansman sağlamak bulunmaktadır.
 • Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek  – IOM'nin Psikososyal Mobil Ekipleri, hizmetlere erişimde zorluk yaşayan kalabalık göçmen ve mülteci topluluklarının yaşadığı uzak ve kırsal alanlara odaklanarak stratejik konumlarda faaliyet gösterir. Kadınlar, erkekler, kız çocukları ve erkek çocuklarına yönelik destek faaliyetleri, göçmenlerin, mültecilerin ve yerel topluluk üyelerinin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmıştır ve güçlü topluluk katılımı ve katılımcı yöntemler aracılığıyla onların görüşlerini sürece dâhil eder. psikososyal destek faaliyetleri; odaklanmış ve odaklanmamış birey ve grup oturumları, yemek yapma faaliyetleri, kültürel alanlara düzenlenen geziler, spor, Türkçe dil kursları ve çocuklara yönelik okuma ve resim yapma derslerini içerir. Bu faaliyetlerin hepsi daha uzun süreli topluluk uyumunu teşvik etmek amacıyla yürütülmektedir.
 • Belediye Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezleri  – IOM'nin Adana, Gaziantep, Keçiören (Ankara), Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'daki Belediye Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezleri bilgi sağlama, danışmanlık ve yönlendirme ile doğrudan yardımlar aracılığıyla göçmenlerin ve mültecilerin ihtiyaçlarını ele almayı amaçlar. İlgili belediyelerle koordinasyon içinde kurulan altı merkez, üç temelde faaliyet gösteren tek noktadan koruma sağlayan merkez görevi görür: (i) göçmenlerin ve mültecilerin koruma ihtiyaçlarını karşılamak için danışmanlık, yönlendirme ve doğrudan yardım sağlama; (ii) belediye mevkidaşlarının göç yönetimi planlamasına göçmenler ve mültecilere yönelik hizmet sunumunu dâhil etmesi için kapasitelerinin geliştirilmesi ve (iii) ortak topluluk temelli kurslar ve ev sahibi toplulukla birlikte yapılan faaliyetler aracılığıyla sosyal uyumun desteklenmesi.
 • Okul Ulaşımı – Okul ulaşım maliyetleri, savunmasız durumdaki göçmenler, mülteciler ve Türk çocukları için eğitimin önünde engel teşkil etmektedir. IOM bunu ele almak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki çocukların okula gitmesine yardım etmek amacıyla okul ulaşımı destek programı uygulamaktadır. 2014 yılından 2020'ye kadar IOM 50.000'in üzerinde öğrenciye günlük ulaşım imkânı sağlamıştır.
 • Barınma – IOM'nin barınma programı, duvar yalıtımı yaparak, kapıları ve pencereleri yenileyerek ve yeniden boyayarak barınma tesislerini iyileştirmeyi amaçlar. IOM ayrıca göçmenler için sabit fiyatlarla güvenli bir kiralama süreci sunan bağlayıcı sözleşmeler oluşturmak için yerel ev sahipleriyle birlikte çalışmaktadır. Barınma faaliyetlerinin yanı sıra, göçmenler eğitim alabilir ve kendilerine istihdam imkânı sağlayacak şekilde barınaklarının inşa edilmesine yardım ederek iş karşılığı nakit faaliyetinde bulunabilirler.
 • Kesişen Konular: IOM Türkiye, tüm operasyon alanlarında korumanın merkeziliğini korumaya çalışır. Göçmen ve Mülteci Destek Programı, koruma ve toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması, hak temelli programlama ve engelli kapsayıcılığını tüm programlarına temel konular olarak dâhil etme yönünde adımlar atmıştır. Bu alanlarda kapasite geliştirme ve teknik destek çalışmalarına devam edilmesi, IOM'nin müdahalelerinin kültürel açıdan duyarlı, kapsayıcı ve sorumluluk alanlarındaki bireylerin ve toplulukların ihtiyaçlarına uyarlanabilir olmasını sağlar.
 •