Yeniden yerleştirme, ilgili paydaşlar ve ilgili devletler arasında düzenlemeler yapılabilecek kişiler olan mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve uluslararası göç hizmetlerine ihtiyaç duyan diğer bireylerin organize bir şekilde transfer edilmesini ifade eder. Yeniden yerleştilme uluslararası bir koruma aracıdır ve mülteciler için kalıcı çözümlerden biridir. Bu, çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerle yapılan uluslararası dayanışmanın ve sorumluluk paylaşımının bir göstergesidir.  

Mülteci, ırkı, dini, tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan kişidir.  Bu tanım BM’nin Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi’nde ve Sözleşmenin 1967 Protokolü’nde yapılmış olup Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından (UNHCR) kullanılan tanımdır.

IOM Türkiye, Birleşik Devletler, Kanada, Avustralya, Avrupa ülkeleri ve daha fazla ülkede mülteciler ve göçmenler için yeniden yerleştirme programları yürütmektedir.

Yeniden yerleştirme sürecinde IOM hükûmetler, UNHCR, sivil toplum kuruluşları ve diğer ortaklarla yakın bir şekilde çalışır. Süreç, mülteci vakalarını tespit eden, mültecilerle görüşmeleri yapan ve bunun sonuçlarını yeniden yerleştirme seçeneğinin değerlendirilmesi amacıyla ülkelere ibraz eden UNHCR'nin çalışmaları ile başlar.

IOM’nin yeniden yerleştirme hizmetleri sağlamak üzere bu ülkelerle Vakanın İşleme Konulması, Sağlık Değerlendirmeleri, Ülkeden Ayrılmadan Önce Oryantasyon Verilmesi ve Hareketliliğin Planlanması gibi hizmetler sunan iş birliği anlaşmaları vardır. Mülteciler yerleştirildikleri ülkeye vardıklarında bu ülkeler mültecilere söz konusu ülke vatandaşlarının sahip olduğu sivil, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar da dâhil olmak üzere hukuki ve fiziksel koruma sağlar. Mültecilerin çoğu, en nihayetinde yeniden yerleştirildikleri ülkenin vatandaşı olmaktadır.